FUTSAL PRAVILA – PRAVILO 13

PRAVILO XIII  – PROSTI UDARCI

 1. Vrste prostih udarcev

Prosti udarci so direktni ali indirektni.

 1. Direktni prosti udarci

Znak

Eden od sodnikov nakaže direktni prosti udarec tako, da drži eno od rok horizontalno v smeri izvedbe udarca. Z drugo roko kaže proti tlom in s tem sporoča tretjemu sodniku in časomerilcu, da gre za akumulirani prekršek.

Žoga v vratih

 • Če je iz direktnega prostega udarca žoga z nogo udarjena neposredno v nasprotnikova vrata, se dosodi zadetek,
 • Če je iz direktnega prostega udarca žoga z nogo udarjena neposredno v lastna vrata, se dosodi udarec iz kota za nasprotno ekipo.

Akumulirani prekrški

 • So tisti, ki se kaznujejo z direktnim prostim udarcem ali kazenskem udarcem, in so navedeni v pravilu 12,
 • Akumulirane prekrške, ki sta jih storili ekipi obeh počasih, je potrebno zabeležiti v poročilu tekme,
 • Sodnik dovoli nadaljevanje igre z uporabo prednosti, če ekipa prej ni storila petih akumaliranih prekrškov, nasprotna ekipa pa ni preprečila zadetka ali čiste priložnosti za doseganje zadetka,
 • Če uporabijo prednost, eden od sodnikov nakaže tretjemu sodniku in časomerilcu, da je bil storjen akumuliranih prekrškev, brž, ko je žoga izven igre,
 • V kolikor se tekma igra v podaljšku (extra time), se akumulirani prekrški iz drugega polčasa nadalje zbirajo v tem podaljšku.

 

 1. Indirektni prosti udarci

Znak

Sodnika nakažeta indirektni prosti udarec tako, da dvigneta roko nad glavo. Ta položaj roke zadržita do izvedbe prostega udarca in dokler se žoga ne dotakne drugega igralca ali dokler ni izven igre.

Žoga v vratih

Zadetek se lahko doseže le, če se žoga po izvedbi dotakne drugega igralca, preden preide prečno črto v vratih:

 • Če je iz indirektnega prostega udarca žoga z nogo udarjena neposredno v nasprotnikova vrata, se dosodi udarec od vrat.
 • Če je iz indirektnega prostega udarca žoga z nogo udarjena neposredno v lastna vrata, se dosodi udarec iz kota za nasprotno ekipo.

Postopek

Med izvajanjem direktnih in indirektnih prostih udarcev mora žoga mirovati.

Direktni prosti udarec, začeti s šetim akumuliranim prekrškom, storjenih s strani obeh ekip:

 • Izvajalec prostega udarca udari žogo z namenom doseči zadetek in ne sme podati žoge soigralcu,
 • Noben igralec se ne sme dotakniti žoge takoj po izvajanu prostega udarca, dokler se je ne dotakne vratar nasprotne ekipe ali se ta ne odbije od vratnic in prečke ali zapusti igrišče,
 • Če igralec stori šesti akumulirani prekršek na nasproti polovici igrišča ali na svoji polovici igrišča v prostoru, ki je omejen s središčno in vzporedno imaginirano črto, ki prečka drugo kazensko točko, se prosti udarec izvaja z druge kazenske točke. Mesto druge kazenske točke je navedeno v pravilu !. Prosti udarec se izvaja v skladu z odstavkom te publikacije z naslovom »Mesto prostega udarca«,
 • Če igralec stori šesti akumulirani prekršek na svoji polovici igrišča med 10-mestrko imagriano črto in prečno črto, vendar pa izven kazenskega prostora, se ekipa, ki napada, odloči ali bo udarec izvajala z druge kazenske točke ali z mesta prekrška,
 • Prekrški s šestim akumuliranim prekrškom se na koncu vsakega polčasa ali podaljška igralni čas podaljša, da se omogoči izvedba kazenskega udarca.

 

 1. Mesto prostega udarca

Prosti udarec zunaj kazenskega prostora:

 • Vsi nasprotniki morajo biti najmanj 5m od žoge, dokler ta ni v igri,
 • Žoga je v igri, ko je udarjena z nogo in se premakne.
 • Prosti udarec se izvede z mesta, kjer je prišlo do kršitve, ali z mesta žoge, ko je prišlo do kršitve ( v skladu s kršitvijo), ali z druge kazenske točke.

Direktni ali indirektni prosti udarec znotraj kazenskega prostora za branečo ekipo:

 • Vsi nasprotniki so vsaj 5m oddaljeni od žoge, dokler ta ni v igri,
 • Vsi nasprotniki se zadržijo zunaj kazenskega prostora, dokler žoga ni v igri,
 • Žoga je v igri, ko je z nogo udarjena neposredno izven kazenskega prostora,
 • Prosti udarec dosojen v vratarjevem prostoru, se izvede s katerekoli točke znotraj tega prostora.

Direktni prosti udarec, začenši s šestim akumuliranim prekrškom v vsakem polčasu.

 • Braneča se ekipa igralcev se ne sme postaviti v živi zid, da bi ubranila prosti udarec,
 • Izvajalca je potrebno pravilno identificirati,
 • Vratar ostane v svojem kazenskem prostoru na razdalji vsaj 5m od žoge,
 • Igralci ostanejo na igrišču, razen izvajalec udarca, če tako želi
 • Vsi igralci, razen izvajalca udarca in vratarja branečle se ekipe, ostanejo za imagrirano črto, ki je izravnana z žogo in je vzporedna s rečno črto in leži zunaj kazenskega prostora, na razdalji 5m od žoge. Igralci ne smejo ovirati igralca, ki izvaja prosti udarec. Noben igralec, razen izvajalca udarca, ne sme prečkati imagrirane črte, dokler žoga ni v igri.

Indirektni prosti udarec za napadajočo ekipo

 • Vsi nasprostniki so vsaj 5m od žoge, dokler ta ni v igri,
 • Žoga je v igri, ko je udarjena in se premakne,
 • Indirektni prosti udarec dosojen v kazenskem prostoru, se izvaja s črte kazenskega prostora z mesta, čim bližje mestu prekrška.

 

 1. Kršitve/kazni

Če je ob izvedbi prostega udarca nasprotnik bližje od zahtevane razdalje:

 • Se prosti udarec ponovi in kršitelja opomni, razen če je mogoče uporabiti prednost ali pa je bila storjena kakšna druga kršitev, ki se kaznuje s kazenskim udarcem. Če se kršitev kaznuje s prostim udarcem, se sodnika odločita ali bosta kaznovala prvotni prekršek ali tistega storjenega naknadno. Če se druga kršitev kaznuje s kazenskim udarcem ali direktnim prostim udarcem, se zabeleži akumulirani prekršek za ekipo, ki je storila prekršek.

Če prosti udarec izvede braneča se ekipa znotraj svojega kazenskega prostora in žoga ni z nogo udarjena neposredno iz kazenskega prostora v igrišče:

 • Se prosti udarec ponovi.

Če ekipa ne izvede prostega udarca v času 4 sekund:

 • Sodnik dosodi indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo, ki se izvaja z istega mesta, kjer bi se igra nadaljevala pred kršitvijo (glej pravilo 13-mesto prostega udarca).

Ob doseženem šestem akumiliranem prekršku, če izvajalec ne izvaja udarca z namenom, da bi dosegel zadetek:

 • Eden od sodnikov dosodi indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo, ki se izvaja z mesta izvede prostega udarca.

Ob doseženem šestem akumuliranem prekršku, če je prosti udarec izvedel igralec, ki se predhodno ni identificiral kot izvajalec:

 • Sodnik bo igro prekinil, igralca javno opomnil zaradi nešportnega obnašanja in igro nadaljeval z indirektnim prostim udarcem za branečo se ekipo, ki se izvaja z mesta, kjer je bila žoga udarjena.

 

 1. Prosti udarec, ki ga izvede igralec, ki ni vratar

Če se žoga, po tistem ko je v igri, ponovno dotakne izvajalec (razen z rokama) in preden se je dotakne drug igralec:

 • Se dosodi indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta ponovnega dotika z žogo (glej pravilo 13 –mesto prostega udarca)

Če izvajalec, po tistem ko je žoga v igri, namerno igra z žogo z roko preden se žoga dotakne drug igralec:

 • Se dosodi direktni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta dotika žogr z roko (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca), ekipa kršitelja pa je kaznova z akumuliranim prekrškom;
 • Se dosodi kazenski udarec, če je do kršitve prišlo znotraj izvajalčevega kazenskega prostora, ekipa kršitelja pa je kaznovana z akumuliranim prekrškom.

 

 1. Prosti udarec, ki ga izvede vratar

Če se žoge, po tistem ko je v igri, ponovno dotakne vratar (razen z rokama) in preden se je dotakne drug igralec:

 • Se dosodi indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta ponovnega dotika z žogo (glej pravilo 13 –mesto prostega udarca)

Če vratar, po tistem ko je žoga v igri, namerno igra z žogo z roko preden se je dotakne drug igralec:

 • Se dosodi direktni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta kršitve, če je do kršitve prišlo zunaj vratarjevega kazenskega prostora (glej pravilo 13 – mesto prstega udarca), ekipa kršitelja pa je kaznovana z akumuliranim prekrškom;
 • Se dosodi indiretni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta kršitve, če je do kršitve prišlo znotraj vratarjevega kazenskega prostora (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).

Če sodnik nakaže izvedbo direktnega prostega udarca , začenši s šestim akumuliranim prekrškom in preden je žoga v igri:

Izvajalec udarca krši futsal pravila igre, razen če izvajalec potrebuje več kot štiri sekunde:

 • Sodniki dovolijo izvedbo prostega udarca,
 • Se je dosežen zadetek, se udarec ponovi,
 • Če zadetek ni dosežen, sodnik prekine igro in jo nadaljuje z indirektim prostim udarcem za branečo se ekipo z mesta prekrška (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).

Igralec braneče se ekipe krši futsal pravila igre:

 • Sodnik dovoli izvedbo udarca,
 • Če je zadetek dosežen, se ta prizna,
 • Če zadetek ni dosežen, se udarec ponovi.

Eden ali več igralcev braneče se ekipe in eden ali več igralcev napadajoče ekipe kršijo futsal pravila igre:

 • Udarec se ponovi

Začenši s šestim akumuliranim prekrškom, če po izvedbi direktnega prostega udarca:

Izvajalec udarca ne udari žoge naprej z namenom, da bi dosegel zadetek:

 • Sodnik prekine igro in jo nadaljuje z indirektnim prostim udarcem za branečo se ekipo z mesta prekrška (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).

Se izvajalec udarca ponovno dotakne žoge(razen z rokama), preden se je dotakne drug igralec:

 • Dosodi se indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo, ki se izvaja z mesta kršitve (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).

Se katerikoli igralec, po izvajanju udarca, dotakne žoge (razen z rokama), preden se je dotakne vratar braneče se ekipe, preden se odbije od vratnic ali prečke, ali preden zapusti igrišče:

 • Dosodi se indirektni prosti udarec za nasportno ekipo, ki se izvaja z mesta kršitve (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca).

Igralec namerno igra z žogo z roko:

 • Dosodi se direktni prosti udarec za nasprotno ekipo, ki se izvaja z mesta kršitve (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca), kršiteljeva ekipa pa je kaznovana z akumuliranem prekškom;
 • Dosodi se kazenski prosti udarec za prekršek, ki ga je storil igralec braneče se ekipe znotraj svojega kazenskega prostora (glej pravilo 13 – mesto prostega udarca), kršiteljeva ekipa se kaznuje z akumuliranim prekrškom.

Žoge se, ko se premika naprej, dotakne zunanji dejavnik:

 • Udarec se ponovi

Žoga se od vratarja, prečke ali vratnice odbije v igrišče in se je dotakne zunanji dejavnik:

 • Sodnik prekine igro
 • Igra se nadaljuje z sodniškim metom z mesta, kjer se je žoge dotaknil zunanji dejavnik, razen če se je dotaknil žoge znotraj kazenskega prostora; v tem primeru sodnik izvede sodniški met na črti kazenskega prostora, na točki, čim bližje mestu žoge ob prekenitvi.

Žoga poči ali postane nepravilna, medtem ko je v igri, in se predhodno ni dotaknila vratnic,prečke ali drugega igralca:

 • Udarec se ponovi

Vir: FIFA Futsal pravila igre, NZS, 2012, Tivold Štefan

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.